Termékeink

 

Adatvédelmi tájékoztató:

 

(PDF formátumban letöltés)

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Kölyök Dzsungel webáruházban az elektronikus úton történő vásárlás során megadott személyes adatait – kötelező és/vagy önkéntes, illetőleg statisztikai adatszolgáltatástól függően – a Zsuzsáki Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /Hatóság/ tevékenysége során kialakult gyakorlat / www.naih.hu/ és a nemzetközi ajánlások figyelembe vétele mellett az alábbiak szerint kezeli.

 

Kötelező adatszolgáltatás:

o        A 2011. évi CXII. Tv. (Infotv.) 6. §. /1/ bek. „b” pontja alapján, termékvásárlás esetén kötelező az adatszolgáltatás és adatkezelés a létrejött szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyíthatósága érdekében – Zsuzsáki Kft., mint adatfeldolgozó útján – az érintett jogviszony bizonylatai megőrzésére előírt ideig.

Az adatkezelés során érintettek köre: a Kölyök Dzsungel webáruházban vásárlók

Az Adatkezelő, mint eladó a vevői adatokat bizalmasan kezeli, azokat – az adatfeldolgozó kivételével – harmadik félnek kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek, de ebben az esetben is kizárólag a Zsuzsáki Kft munkatársai adhatják ki a kezelt adatokat a kiszállítást végző futárszolgálat részére.

Az adatgyűjtés célja: szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyíthatósága

Az adatkezelés időtartama: határozott idő, jogviszony bizonylatai megőrzésére jogszabályban előírt idő. A Zsuzsáki Kft. az adatokat a törvény által előírt ideig, 1 évig kezeli, majd azokat törli.

Az adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő. mint eladó – illetőleg az adatfeldolgozó – és a házhozszállítást végző szervezet/ek/ arra jogosult munkatársai, a szükséges, indokolt és elégséges mértékben, szabályozott módon és ellenőrzötten jogosultak.

Kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve, regisztráció esetén a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

A www.kolyokdzsungel.hu honlapjának felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a doménnévvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződnek személyes adatnak minősülő technikai adatok. Az adatkezelés jogalapja jogszabály kötelező rendelkezése. 

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-72736/2014

 

Adatok továbbítása:

o    Adatkezelő jogosult az általa kezelt személyes adatokat termékek házhozszállítással történő megrendelése estén alább megnevezett harmadik személy részére továbbítani.

o    Az adattovábbítás jogalapja: a vásárló hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

o    Az adattovábbítás célja: termékértékesítés házhozszállítással

o    A továbbított adatok köre: Név, szállítási cím, telefonszám, tranzakciós összeg.

o    Az adatokat a következő szállítóknak továbbítjuk:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MPL

Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 

Statisztikai adatszolgáltatás:

A webáruház böngészése folyamán technikai információkat rögzít az adatkezelő statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag statisztikai célból kezeli, harmadik félnek kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja ki.

 

Jogi szabályozottság:

Az adatkezelésre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint különösen az alábbi jogszabályok előírásai az irányadók:

·         2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

·         2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

·         2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

·         2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

·         2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

·         17/1999 (II.5.) korm. r. a távollevők között kötött szerződésekről, és az információs önrendelkezési jogról, 

 

Jogorvoslat:

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni a Zsuzsáki Kft. által kezelt vagy megbízott adatfeldolgozói által, illetve feldolgozott adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

 

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

§   a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

§   a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

§   törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Adattulajdonos az Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Adattulajdonos a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

§   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

§   E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá termékek megrendelése esetén az Adattulajdonos ráutaló magatartással elfogadja a Kölyök Dzsungel webáruházat üzemeltető Zsuzsáki Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá fenti adatkezelési elveket és szabályokat.

A weboldal sütiket (cookie-kat) tartalmaz a jobb élmények érdekében.

Bővebben

Elfogadom